باشگاه ورزشی یزد : بزرگترین مجموعه ورزشی خانمها و آقایان در یزد