واگذاری مغازه دفتر فنی

واگذاری دفتر فنی با کلیه لوازم زیر قیمت بازار در کنار دانشگاه وداشتن پروانه کسب با 10سال سابقه کار