کاروان زیارتی مشهد مقدس یزد : کمترین هزینه و امکانات عالی