کبابی ندایی یزد : طبخ انواع کباب ، قبول سفارشات برای مجالس