بیمه آتش سوزی و حادثه در یزد : نمایندگی خواجه زاده بیمه کوثر

بیمه آتش سوزی و حادثه در یزد

بیمه آتش سوزی و حادثه در یزد بیمه آتش سوزی و حادثه در یزد   پلاسکو در آتش سوخت ؟؟؟؟ حداقل درسی که این حادثه به ما داد چه بود ؟؟؟؟ آیا این اتفاق در مخیله احدی از کسبه فاقد بیمه پلاسکو میگذشت ؟؟؟؟ آیا ، آه و افسوس کسبه فاقد بیمه بجا نیست ؟؟؟؟ […]

Read More »