کلینیک آموزش و مشاوره دکتر مجید سلطانزاده

کلینیک آموزش و مشاوره دکتر مجید سلطانزاده

کلینیک آموزش و مشاوره دکتر مجید سلطانزاده کلینیک آموزش و مشاوره دکتر مجید سلطانزاده   معرفی هومن ایده هومن: اندیشه نیک – رفتار نیک – نیک منش ایده: اندیشه نو – فکر خلاق – تفکر متفاوت هومن ایده: اندیشه نیک، نو و خلاق بنا بر اندیشیدن و ارائه افکار نیک، خلاق و جدید است و […]

Read More »