درباره

سایت یزد نام جهت نمایش خدمات و امکانات مشاغل استان یزد راه اندازی شده است

در این سایت علاوه بر تبلیغات مشاغل, تولیدیها و مراکز خدماتی استان یزد، به انتشار فرهنگ و رسوم و همچنین معرفی آثار تاریخی استان خواهیم پرداخت